Агенция за недвижими Теменуга

Агенция за недвижими имоти Теменуга - Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Настоящата декларация за поверителност е приета с Решение № 1 от 20.05.2018 г. на управителя на “Тимекс 99” ООД, ЕИК - Агенция Теменуга Недвижими имоти на основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите личните данни, които “АГЕНЦИЯ Теменуга” Тимекс 99 ООД наричана по-долу за краткост АГЕНЦИЯ ТЕМЕНУГА, събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията.
Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител в регионалните ни представителства, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни https://www.bulrealty.net/.
Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.
Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни на представители в офисите ни, нито лично нито посредством мейл или телефонен разговор.

Обща информация
Предметът на дейност на “АГЕНЦИЯ Теменуга” е посредничество при покупка-продажба и наемане на недвижими имоти и посредничество при покупко-продажба на новопостроени или на обекти в строеж, консултански услуги, пазарни оценки, инвестиции в имоти.
При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

Какви лични данни събираме от Вас.
“АГЕНЦИЯ ТЕМЕНУГА” събира данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.
Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашата компания намери за необходимо тяхното събиране с оглед защитата на взаимните ни интереси.

Бисквитки и други пасивни технологии.
Организацията използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, от Вас при взаимодействие с нашия сайт. Нужно е да ви уведомим, че можете винаги да откажете проследяването посредством бисквитки като ги блокирате от настройките на вашия браузър.

Данни, събирани от други източници.
Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.
Тази информация включва:
• данни за осъществяване на контакт с Вас;
• публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.
Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.
Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме.
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, които нашата компания предоставя във връзка с посредничество при покупка-продажба и наемане на недвижими имоти. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са от такова естество, че без тях е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея, т.е. това са минимално изикуемите данни.
а) Ползването на Услугите е възможно след предоставяне на минимално изискуемите личните данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим услугата, а именно: три имена, телефон и e-mail. Данните за контакт с вас събираме с цел да осъществим по-лесен контакт с вас в бъдеще в случай на необходимост, като ваш партньор както и да ви държим в течение при наличие на съществени изменения в пазара, цените условията на предлаганите услуги, нещо което отново считаме, че е от взаимен интерес.
б) Всички работници и служители на “АГЕНЦИЯ ТЕМЕНУГА”, встъпват доброволно в трудово правоотношение с компанията. При сключване на трудов договор с компанията се изискват минималния набор документи изискуеми съгласно трудовото законодателство на Република България, а именно:
- CV придружено с мотивационно писмо;
- документ за самоличност, който се връща веднага;
- документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
- документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
- свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес.
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие. Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие и за конкретната цел, за която е дадено. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.
В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица.
Дружрството разкрива Вашите лични данни:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
- на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Организацията, както и на лица, извършващи услуги в различни сфери, подпомагащи основната ни дейност.
Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

Мерки за защита.
Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват от Организацията за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, Организацията приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна при повторно предоставяне на данни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Вашето право на достъп и получаване на информация.
Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.
В редките случаи, в които поради екстрени ситуации или технически ограничения няма да можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

Вашето право на корекция.
Също така, имате право да поискате Дружеството да коригира всякакви констатирани неточности в личните Ви данни.
Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на хартиен носител на адрес: град София, ул Ген Й Гурко 74 ап 6, или по електронен път на e-mail:temenuga@bulinfo.net.

Други Ваши права.
Извън гореизброените права имате право да поискате:
- да бъдат изтрити Вашите лични данни;
- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни. В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.
В случай, че имате въпроси може да се обърнете към нашите служители, които:
- ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;
- ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.
Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.
В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

Право на жалба.
В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Сигналите към нас може да подадете на хартиен носител на адрес: град София, ул. Ген Й Гурко 74 ап 6, или по електронен път на e-mail:temenuga@bulinfo.net.
Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518.

Актуализация/обновяване.
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).
Дата на последната й актуализация – май 2018 г.

Наши партньори